โซลูชั่นสำหรับสถาบันการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อสถาบันการศึกษาในการช่วยส่งเสริมการเรียน การสอนต่างๆ

โซลูชั่นสำหรับสถาบันการศึกษาถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาารจัดการงานพิมพ์

เรียกชมวีดีโอตัวอย่าง